ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 01/2023για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
join4cs@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 01/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 01/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 01/2023
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ίδρυμα για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας Join4Cs
Έχοντας υπόψη:

 1. Τα άρθρα 741-787 του Αστικού Κώδικα,
 2. Το Εγχειρίδιο (Project Manual) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
  Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020,
 3. Την έγκριση του έργου «Business Councils» με κωδικό έργου ΟΠΣ 5073459,
 4. To εγκεκριμένο Συμβόλαιο Επιχορήγησης (Subsidy Contract) και την Εταιρική Συμφωνία
  (Partnership Agreement) του έργου με αριθμό «B6.3a.18»,
 5. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο BC, το οποίο συγχρηματοδοτείται
  από κοινοτικούς πόρους και εθνικούς πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών
 6. Τον προϋπολογισμό του έργου με ακρωνύμιο BC,
 7. Την υπ’ αριθμό 1/02-05-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Join4Cs.
  Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη αναγκών της
Joion4Cs, που εδρεύει στη Κοζάνη, Φαρμάκη 13, 50132, με αντικείμενο την εκτέλεση του
ακόλουθου έργου:
Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του
φυσικού αντικειμένου Διαχείριση και αξιολόγηση έργου, σύνταξη αναφορών προόδου του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του συγχρηματοδοτούμενου έργου

«Business Councils» με ακρωνύμιο BC του Προγράμματος Interreg – V-A Greece – Bulgaria
2014-2020.

Add Your Heading Text Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *