ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 01/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 01/2023για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ίδρυμα για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας Join4CsΈχοντας υπόψη: Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη αναγκών τηςJoion4Cs, που εδρεύει στη Κοζάνη, Φαρμάκη 13, 50132, με αντικείμενο την εκτέλεση τουακόλουθου έργου:Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υποστήριξη της υλοποίησης των…
Read more