ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

KOZANH, 07-02-2022 Το Ίδρυμα για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας Join4Cs, στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Business Councils» με ακρωνύμιο BC του Προγράμματος “Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόθεση του να προβεί σε απευθείας ανάθεση του έργου «Διαχείριση του έργου Business Councils του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg…
Read more