Ανακοίνωση

ΚΟΖΑΝΗ, 18/08/2022 Το Ίδρυμα για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας Join4Cs, στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Business Councils» με ακρωνύμιο BC του Προγράμματος “Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 Το Ίδρυμα για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας – Join4Cs ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου: «Business Councils – BC» του προγράμματος…
Read more